Grazas ao proxecto «pescadoartesanal.com» o peixe do día procedente da frota artesanal da Ría de Pontevedra e capturado con artes de pesca sustentables, está a disposición dos comercializadores grazas ao uso da internet, pero que artes de pesca utiliza a frota artesanal?por que os seus métodos son menos invasivos co medio ambiente e máis sustentables?

Pois ben, a frota artesanal da Ría de Pontevedra realiza a súa actividade próxima á costa con pequenas embarcacións e métodos artesanais denominados artes menores, é dicir, trátase dunha frota de baixura que realiza singraduras non superiores a un día, regresando diariamente a porto e proporcionando ás lonxas de peixe fresco recentemente capturado.

Para resaltar a importancia deste tipo de pesca, destacar que case un 90% dos barcos que pescan no caladoiro nacional atópanse incluídos no censo de buques que utilizan artes menores para levar a cabo as súas capturas. Sendo a modalidade da pesca responsable da maior parte do emprego directo no sector pesqueiro.

Existen máis de 40 aparellos ou artes de pesca, utilizando diferentes técnicas para capturar ás distintas especies de peces e mariscos. Podemos dividir as artes de pesca aretesanal en:

  • Artes de anzol
  • Enmalle
  • Cerco
  • Nasas
  • Marisqueo (a pé ou a flote)

As artes de anzol son dos máis selectivos e respectuosos co medio mariño que hai pois, en función do tamaño do anzol e da súa forma pescarán unha especie ou outra. Entre as artes de anzol atópase o palangre ou o palangrillo. O palangre pode ser de fondo ou de superficie e está formado por un cabo denominado nai do que penden outros a intervalos regulares denominados brazoladas en cuxo extremo se empata o anzol, mentres que o palangrillo sería igual pero de menores dimensións.

As artes de enmalle se tra de redes constituídas por un ou máis panos unidos entre se, que se calan á profundidade desexada, capturando aos peixes cando estes atópanse coa rede no seu camiño enredándose nela ou ben quedando atrapados polos opérculos do peixe. Existen varias redes de enmalle en función do número de panos, dimensións, tamaño de malla, profundidade á que traballan? entre os tipos de redes de enmalle máis utilizadas pola frota artesanal da Ría de Pontevedra atópanse o miño, o trasmallo,o  xeito ou as betas. Outras das artes de enmalle utilizadas son o volante, de maiores dimensións que se usa sobre todo para capturar pescada, ou o rasco que se usa para pescar fundamentalmente rape.

As nasas son armazones de madeira ou ferro, forrados con rede, cunha boca ou orificio que permite a entrada da especie para capturar pero impedindo a súa saída e en cuxo interior se coloca unha bolsa con cebo. En función da forma e a especie para capturar temos diferentes tipos de nasas. Coas nasas pódense capturar cefalópodos, crustáceos e mesmo peces.

Con respecto ao cerco, tamén é considerado un das artes máis selectivas que existen dado que os pescadores non largan a arte ata non atopar un cardumen ou banco de peixes da especie que desexan capturar. Trátase dunha rede rectangular acaba en puños que é largada  ao rededor do cardumen por unha embarcación auxiliar mentres por un dos seus extremos permanece fixa á embarcación principal. A embarcación auxiliar describe un circulo rodeando ao banco ata volver á posición de inicio. É entón cando desde o barco principal jalan da rede, pechándoa polo seu extremo inferior atrapando aos peixes no seu interior e subíndoa a bordo.

Dentro da pesca de baixura podemos incluír o marisqueo, tanto a pé como á boia (desde embarcación). O marisqueo a pé adoita utilizaas mesmas ferramentas que as utilizadas no campo para remover o sedimento en busca de moluscos como o berberecho, a ameixa, etc. Así temos o sacho ou legón, pinza ou gancha, anciño,fisga, rasqueta, fouciño etc.

Respecto ao marisqueo á boia, o que se utiliza é unha especie de armazón metálico que remove o sedimento como é o caso de rastro, raño ou ganchase que se arrastra mediante unha vara desde a embarcación.

A continuación deixámosvos unhas imaxes do porto de Bueu e para terminar, un vídeo sobre as artes menores.