O GALP Ría de Pontevedra, xunto cos GALP Vigo – A Guarda e GALP Ría de Arousa, ten en marcha un proxecto de cooperación denominado “Mar dás Illas” co cal queren impulsar o turismo mariñeiro e pesqueiro nas Rías Baixas.
Este proxecto, xurdido pola necesidade de información e lexislación en tema de turismo mariñeiro, ten como obxectivo promover a actividade do turismo mariñeiro entre o colectivo de mariñeiros e os seus familiares nas Rías Baixas de Galicia, especialmente no ámbito do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia a través da información e asistencia ao desenvolvemento das devanditas actividades e formación como intérpretes do patrimonio marítimo‐costeiro facendo fincapé no Parque Nacional de forma que ao mesmo tempo ensíneselles a forma de mostrar aos visitantes o patrimonio natural do Parque. Este proxecto promove a creación de novas iniciativas xeradoras de emprego a través da diversificación da actividade pesqueira.
Co fin de dar a coñecer o proxecto e dinamizar as súas actividades, este próximo venres día 20 de abril terá lugar na lonxa de Portonovo a presentación do devandito proxecto.
cartel portonovo mar das illas